شهر تبريز است و جان قربان جانان مي كند                سرمه چشم از غبار كفش مهمان مي كند
تبريز، اين كهن شهر استوار، در بستر تاريخ خويش همواره معروف به مهمان نوازي بوده است و اين رسم ديرين را نسل به نسل به اكنون خويش به ارث گذارده  است. اينك مجموعه هتل بهبود ميراث دار اين آيين خوشايند است. مديريت و كاركنان اين مجموعه به ميزباني قدوم شما افتخار مي كنند و مي كوشند كه بهترين ها را براي شما مهمانان عزيز فراهم آورند.
پيام مديريت به كاركنان:
نبايد حتي يك مهمان از خدمات اين مجموعه ابراز نارضايتي كند

top